Notice to Customers of SBI Dormant Accounts

ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ

މާލެ ބްރާންޗް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

ނޯޓިސް

އެސް.ބީ.އައި ބޭންކްގައި "ޑޯމަންޓް އެކައުންޓް" (މުޢާމަލާތް ނުކުރާ އެކައުންޓް) ހުރި ކަސްޓަމަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް

* ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާ ބެހޭ ޤާނޫނު (2010/24)ގެ ސެކްޝަން 35 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެކައުންޓަކުން އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ނުކޮށް ނުވަތަ ބޭންކަށް ލިޔުމަކުން އަންގާފައިނުވާ، 5 އަހަރުދުވަސް ވެފައިވާ އެކައުންޓަކީ "ޑޯމަންޓް އެކައުންޓް" އެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެ އެކައުންޓެކެވެ.

* ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ އެކައުންޓްތަކަކީ އެސް.ބީ.އައި މާލެ ބްރާންޗް ރެކޯޑްތަކުން ދައްކާ ގޮތުން 'ޑޯމަންޓް އެކައުންޓް' ތަކެވެ.

* 'ޑޯމަންޓް އެކައުންޓް' އެއް، އެސް.ބީ.އައި ގައި އޮތްނަމަ ނުވަތަ އޮތް ކަމަށް ޤަބޫލުފުޅު ކުރެއްވޭނަމަ، އެފަރާތްތަކުން ބޭންކަށް އެންގެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

* 'ޑޯމަންޓް އެކައުންޓް' ތަކުގެ ތަފްސީލު ދެވިފައި ނުވަނީ، އެ އެކައުންޓެއްގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރި ކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުންނެވެ.

* 'ޑޯމަންޓް އެކައުންޓް'ގެ ތަފުސީލު އެކަސްޓަމަރަކު އެންމެ ފަހުން ބޭންކަށް ދީފައިވާ އެޑްރެހަށް ވަކިން އަންގާފައި ނުވަތަ އަންގަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނެއެވެ.

*31މޭ2018ގެ ކުރިން އެކައުންޓްގެ ވެރިފަރާތުން ބޭންކާއި އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ނުކުރައްވައިފިނަމަ، ބޭންކުން އެފަދަ އެކައުންޓްތައް ބަންދުކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގ ޤާނޫނު (2010/24)ގެ 35 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެފަދަ އެކައުންޓްތަކުގައިވާ ފައިސާ، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމް.އެމް.އޭ) އާއި ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

 

އެހެންކަމުން، 'ޑޯމަން އެކައުންޓް' އެސް.ބީ.އައި އޮތް ބޭފުޅެއް ކަމުގައިވާނަމަ، ތިޔަފަރާތުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ އައިޑީ ކާޑު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް ހިއްޕަވައިގެން ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ބޭންކަށް ވަޑައިގެން އެކައުންޓާއި މެދު ޢަމަލުކުރަން ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތެއް އެންގެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި ތިޔަފަރާތްތަކުން ބޭންކަށް ދެއްވި އެއްބާރުލެއްވުމަށާއި އަދި އެސް.ބީ.އައި އާއިއެކު ބެހެއްޓެވި ގާތްކަމަށްޓަކައި ވަރަށް އިޚުލާސްތެރި ކަމާއިއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

 

ކަންޓްރީ ހެޑް & ސީ.އީ.އޯ

ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު

3312111 / 3323751 / 3338693ފޯން:

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ


State Bank of India

Male’ Branch

Male’, Maldives

 

 

NOTICE TO CUSTOMERS OF SBI BANK DORMANT ACCOUNTS

·         In terms of Section 35 of the Maldives Banking Act (Law No. 24/2010), accounts are required to be classified as DORMANT if an account holder has not conducted a transaction from the account or had not communicated with the bank for five (5) years.

·         As required under Section 35 of the Banking Act, we give below information relating to accounts of customers classified as dormant.

·         Any customer who believes that he/she has a dormant account with SBI Maldives is requested to contact the Branch at the address given below.

·         Details of individual customer accounts classified as dormant are not published for the safety of the accounts since such information could be used by undesirable elements to claim ownership of the funds.

·         The Bank has forwarded separate notices or attempt to communicate to the last known address or contact details of the customers whose accounts have been classified as dormant advising details of such accounts.

·         Accounts which are not claimed by customers before 31st May 2018 will be transferred to the Maldives Monetary Authority as required under the Maldives Banking Act.

 

 

Hence, we request customers whose accounts are classified under this category to visit our accounts department between 8.30 a.m. to 2.00 p.m. from Sunday to Thursday and activate the account. Thank you for the opportunity given to the Bank to serve you all and the co-operation extended by all concerned to the Bank, from time to time.

 

Country Head & CEO

State Bank of India

BoduthakurufaanuMagu

Phone: 3323751 / 3338693 / 3312111

Male’

Maldives