Important Notice for Customers: Use of ATM Cards In Countries other than Maldives

Presently SBI Maldives ATM Cards are accepted at all MasterCard establishments across the globe. However, unrestricted use of cards across the globe leads to some data security related issues.

In order to minimise the risk for our esteemed customers, it has been decided to restrict automatic acceptability of our ATM Cards across the globe (except Maldives)with effect from 10.01.2016. 

However, those customers who plan to travel to other countries i.e. other than Maldives can submit request to the bank and get their cards activated for international use, for the period of their travel or for a maximum period of 6 months whichever is lower.

The request form is available in all three branches viz. Male’, Hithadhoo & Maamigili or can be downloaded from below link:

ATM Card Activation Request Form

The dully filled request form along with copy of the valid National ID Card/Work Permit can be submitted to the branch or scanned copies of the same may be send to the e-mail atm.sbimale@statebank.com.  On receipt of the captioned documents, the ATM Card activation will be arranged in 48 working hours.

Please note that SBI Maldives ATM Cards will continue to be used in all MasterCard ATM/POS in Maldives as hitherto and no request is required from customers for the same.

 

State Bank of India,

Republic of Maldives.

މުހިންމު ދަންނަވާލުމެއް 

މިބޭންކުން ދޫކުރެވިފައިވާ އޭޓީއެމް ޑެބިޓް ކާޑް ދިވެހިރާއްޖެ އަދި އިންޑިޔާ ފިޔަވާ އެހެން ގައުމުތަކުގައި ބޭނުންކުރުމާއި ބެހޭ

މިބޭންކުން ދޫކުރެވިފައިވާ އޭޓީއެމް ޑެބިޓް ކާޑް މިވަގުތު ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ގައުމެއްގެ މާސްޓަރ ކާޑް އެސްޓާބްލިޝްމެންޓެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކަން މިހެން އޮތުމުގެ ސަބަބުން ސެކިއުރިޓީ މިންގަނޑުތައް ދަށް ގައުމުތަކުގައި އޭޓީއެމް ޑެބިޓް ކާޑުގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެއެވެ.

އެހެންކަމުން މިބޭންކުގެ އޭޓީއެމް ޑެބިޓް ކާޑު ބޭނުން ކުރުމުގައި ތިޔަ ލޮބުވެތި ކަސްޓަމަރުންއަަށް ދިމާވެދާނެ ނުރައްކަލަކަށްޓަކައި 10 ޖަނަވަރީ 2016 އިން ފެށިގެން މިބޭންކުން ދޫކޮށްފައިވާ އޭޓީއެމް ޑެބިޓް ކާޑު ހަމައެކަނި ދިވެހިރާއްޖެއާއި އިންޑިޔާގައި ގާއިމް ކުރެވިފައިވާ އޭޓީއެމްތަކާއި ޕޯސް މެޝިންތަކުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތް ހެދުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިދެންނެވި ތާރީހަށް ފަހު މިބޭންކުގެ އޭޓީއެމް ޑެބިޓް ކާޑު ދިވެހިރާއްޖެ އަދި އިންޑިޔާ ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް ގައުމެއްގައި ބޭނުންފުޅެއް ނުކުރެއްވޭނެއެވެ.

ނަމަވެސް، 10 ޖަނަވަރީ 2016 އަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖެ އަދި އިންޑިޔާގެ އިތުރުން އެހެން ގައުމެއްގައި މިބޭންކުން ދޫކޮށްފައިވާ އޭޓީއެމް ޑެބިޓް ކާޑް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ހައްދަވަން ބޭނުންފ

ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު

ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުވާނަމަ މިބޭންކުގައި އެދިގެން އެކަން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ. މިކަމަށް ފުރިހަމަ ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ފޯމް ދިވެހިރާއްޖޭހައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ މިބޭންކުގެ  ތިން ބްރާންޗުން އަދި މި ބޭންކުގެ ވެބްސައިޓުން ލިބިވަޑައިގަންނަވަން ހުންނަވާނެއެވެ. މިފޯމު ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު އައިޑީ ކާޑުގެ ނުވަތަ ވޯކް ޕާމިޓުގެ ކޮޕީއަކާއެކު މިބޭންކަށް ހުށައެޅިދާނެއެވެ. ނުވަތަ ސްކޭން ކޮޕީއެއް މެއިލް ކުރެވިދާނެއެވެ. ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ ފޯމާއި ލިޔެކިޔުންތައް ބޭންކަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާތާ 48 ގަޑިއިރުތެރޭގައި އޭޓީއެމް ޑެބިޓް ކާޑް ދިވެހިރާއްޖެ އަދި އިންޑިޔާ ފިޔަވައި އެހެން ގައުމުތަކަށް އެކްޓިވޭޓް ކޮށްދެވޭނެއެވެ.

ސަމާލުކަމަށް: ދިވެހިރާއްޖެ އަދި އިންޑިޔާގައި އޭޓީއެމް ޑެބިޓް ކާޑް ބެނުން ކުރެއްވުމަށް ފޯމެއް ފުރުއްވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ،

ދިވެހިރާއްޖެ.